Byggekort

Alle firma som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser er pålagt av Arbeidsdepartementet å utstyre sine ansatte med HMS-kort – populært kalt byggekort, «grønt kort», eller ID-kort for bygge- og anleggsbransjen.

Byggekort også kalt HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen

Hva er HMS-kort for byggebransjen?

Arbeidstilsynet skal sørge for at forskriften følges. Hensikten er å identifisere hvem bygg/anleggsarbeideren er, og hvem han/hun jobber for. Kortet er altså et ID-kort som skal være med på å forhindre svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring, m.m.

Det er derfor i byggebransjens interesse at forskriften blir fulgt og at det dermed blir vanskeligere for useriøse aktører å skaffe seg konkurransefortrinn.

HMS-kortene utstedes av IDEMIA på vegne av staten. Jobbkort AS bistår bedrifter som ønsker å sette ut arbeidet med å søke om kort til sine ansatte.

Hvem trenger HMS-kort?

HMS-kort må bæres av alle som arbeider på bygg- og anleggsplasser, både på kort og lang sikt, i tillegg til enkeltpersonforetak som arbeider på byggeplasser på vegne av firma eller privatpersoner.

Påbudet om å ha byggekort gjelder også de som utfører støttefunksjoner på en byggeplass, slik som arkitekter, renholdspersonale, kantinemedarbeidere, osv. Personer som transporterer varer til og fra bygge- og anleggsplasser, skal også ha kort dersom transportoppdragene er rutinemessige. Håndverkere som kun jobber i privatmarkedet, f.eks monterer kjøkken, er også omfattet av påbudet.

Krav til firma

For å kunne bestille HMS-kort for bygg og anleggsbransjen må firmaet være registrert i disse registrene:

  • Brønnøysundregistrene (dvs. at firma må ha organisasjonsnummer)
  • Merverdiavgiftsregisteret*
*) Jobbkort AS kan få unntaksregistrert firmaer som er nystartede, eller av andre årsaker ikke er blitt registrert i MVA-registeret.

NUF-selskaper kan få pålegg fra Arbeidstilsynet om å legge fram kontrakt med byggherren for at unntaksregistrering for moms skal kunne gjennomføres, noe som er nødvendig for at bedriften skal kunne bestille byggekort til de ansatte. Arbeidstilsynet kan kreve å få sjekke kontraktene jevnlig, og hvis ikke foretaket svarer på henvendelser vil firmaet kunne bli sperret fra å få kort.

Krav til ansatte

For å kunne bestille HMS-kort for bygg og anleggsbransjen må ansatte være registrert i disse registrene:

    • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)
    • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)

Utenlandske arbeidstakere trenger kun å registrere seg hos SFU, som tildeler et D-nummer og ivaretar informasjon om arbeidsforholdet.

Viktig: Vi får ikke produsert kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger som foretas uten at registreringen er klar medfører forsinkelser og ekstraarbeid.

Konsekvenser ved å ikke ha gyldig byggekort/HMS-kort

Foretak som ikke har skaffet seg HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengselsstraff inntil 3 måneder.