Bestillings- og kjøpsvilkår

Dette er en bindende avtale mellom deg som bestiller HMS-kort/statlig godkjenning (Kunde) og Jobbkort AS (Tilbyder).

Nettstedet og tjenesten Jobbkort.no eies og drives av Jobbkort AS (org.nr. 915 376 215).

Tjenesten går ut på at Kunden bestiller statlig godkjente HMS-kort for en spesifikk bransje i næringslivet, og at Tilbyder effektuerer bestillingen, og sørger for at materiellet blir levert per post.

Produsent av HMS-kortene er Evry Card, som er løyvehaver for produksjon av statlige HMS-kort på vegne av Arbeidsdepartementet.

Avtalen består av:

 1. Definisjoner og formål
 2. Bestilling og vilkår
 3. Plikter og fullmakter
 4. Pris og betaling
 5. Levering
 6. Fornyelser
 7. Reklamasjon og oppsigelse
 8. Opplysninger og sikkerhet
 9. Ansvarsbegrensninger
 10. Overdragelse
 11. Tvister

1. Definisjoner og formål

1.1. Definisjoner:

A) Jobbkort AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten Jobbkort AS tilbyr omtales som “Tjenesten”.

B) Firmaet som bestiller, bruker og/eller kjøper av Tjenesten blir heretter omtalt som “kunde”.

C) Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomene jobbkort.no omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Vilkår”.

1.2. Formål:

A) Tjenesten går ut på at Kunden bestiller statlig godkjente HMS-kort for en spesifikk bransje i næringslivet, og at Tilbyder effektuerer bestillingen, og sørger for at HMS-kort blir levert per post.

B) Tjenesten går ut på at Tilbyder skal administrere HMS-kort ordningen for kunde.

2. Bestilling og vilkår

A) Vilkår utgjør sammen med kunde sin bestilling, bekreftet gjennom bestillingsprosessen på jobbkort.no, via integrasjon / fagsystem eller bekreftet via e-post eller telefon, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten.

B) Vilkår kan bli oppdatert, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses på jobbkort.no/avtale

C) Ved innbyrdes motstrid mellom bestemmelser i vilkårene går særskilte avtaler foran generelle, og nyere bestemmelser foran eldre.

D) Kundes bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos tilbyder. Bestillingen kan på grunn av oppdragets natur ikke angres etter dette tidspunktet.

E) Ved bestilling og/eller aksept av vilkår bekrefter bestiller å ha fullmakt fra kunde til å kunne bestille. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger.

F) Ved bestilling og/eller aksept av vilkår aksepterer man også Tilbyder sin databehandleravtale som sørger for at behandlingsansvarlig (kunde) og databehandler (Tilbyder) forstår ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger.

3. Plikter og fullmakter

3.1. Kunde sine generelle plikter overfor Tilbyder:

A) Sørge for å straks underrette om endringer i selskapsnavn, adresse, kontaktperson og/eller annen juridisk informasjon fortløpende til [email protected].

B) Rolleinnhaver iht. brreg.no hos kunde, gir tilbyder fullmakt hos produsent og Arbeidstilsynet ved å delegere tilgang, til en eller flere av tilbyders ansatte i hmskort.no.

C) Rolleinnhaver iht. brreg.no hos kunde, bekrefter (fornyer) årlig tilbyders fullmakt hos produsent og Arbeidstilsynet, til en eller flere av tilbyders ansatte i hmskort.no.

3.2. Kunde sine plikter overfor Tilbyder etter bestilling:

A) Sjekke at ordrebekreftelse er iht. bestilling.

B) Laste opp nytt foto og/eller legitimasjon ved underkjent foto og/eller legitimasjon hos kortholder snarest mulig og senest innen 30 dager fra varsel.

C) Sende inn A-melding om arbeidsforhold eller melding til Oppdragsregisteretert ved melding om avslått kort pga. manglende arbeidsforhold mellom kunde (arbeidsgiver) og kortholder (arbeidstaker). Melding må sendes snarest mulig og senest innen 30 dager fra varsel.

D) Gi beskjed til tilbyder innen 14 dager fra sendedato hvis kort ikke er mottatt.

3.3. Tilbyder sine plikter overfor klient:

A) Sørge for å sende ordrebekreftelse per e-post til kontaktperson ved bestilling.

B) Sørge for å effektuere bestillingen så snart som mulig.

C) Sørge for å sende e-post ved avslag om foto, legitimasjon eller manglende arbeidsforhold.

D) Sørge for å automatisk fornye alle HMS-kort til Kunde som nærmer seg utløpsdato iht. til pkt 6.2.

E) Sørge for å sende påminnelse om HMS-kort som nærmer seg utløpsdato iht. til pkt 6.1.. Gjelder virksomhet (kunde) som ikke har valgt å ikke ha autofornyelse.

3.4. Fullmakter gitt av kunde til Tilbyder.

A) Gjennomføre søknadsprosess av HMS-kort hos kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet.

B) Sperre kort ved behov for nytt kort eller når kortholder har avsluttet arbeidsforholdet hos arbeidsgiver.

C) Kommunisere med Arbeidstilsynet og kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet.

D) Innhente data hos kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet.

E) Administrere tilganger hos kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet.

F) Registrere HMS-kort i HMSREG.

G) Automatisk fornye alle HMS-kort som nærmer seg utløpsdato iht. pkt 6.2. Fullmakten omfatter HMS-kort som tidligere er bestilt gjennom Tilbyder, samt kort som er anskaffet fra andre leverandører.

4. Pris og betaling

4.1 Pris:

A) Pris pr HMS-kort er kr 689, eks. mva. Fakturagebyr på kr 59 legges til ved hver faktura.

B) Prisen er lik uavhengig om det er førstegangs kort eller fornyelse.

4.2 Betaling:

A) Bestilling (ordre) faktureres med 30 dagers forfall.

B) Faktura sendes ukentlig for alle ordrer i samme uke. Kunder som ønsker månedlig faktura må melde dette til [email protected]

C) Kort og faktura sendes separat.

D) Faktura sendes med EHF. Hvis kunde ikke er registrert i Elma for å kunne motta EHF sendes faktura med e-post.

E) Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr iht. statens satser.

5. Levering

5.1 Kortnummer

A) Tilbyder sender kortnummer til kunde med e-post. Kortnummer kan også ses på bestillingens statusside.

5.2 Midlertidig HMS-kort

A) Tilbyder sender midlertidig HMS til kunde med e-post når validering av arbeidsforhold, foto og legitimasjon er godkjent av Arbeidstilsynet.

B) MIdlertidig HMS-kort er gyldig i 60 dager fra det er produsert om ikke annet er spesifisert på midlertidig kort.

5.3 Fysisk kort

A) Kort sendes med brevpost hos Posten Norge.

B) Kort sendes til leveringsadresse oppgitt i statusside for bestillingen.

C) Tilbyder tar ikke ansvar for leveranse til adresse som som ikke er korrekte.

D) Kunde er ansvarlig for at postkasse er merket med mottaker sitt firmanavn eller privatperson sin adresse ved bruke av ℅ adresse.

E) Hvis kortet kommer i retur vil tilbyder automatisk sende kortet til oppgitt postadresse i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

6. Fornyelser

6.1 Påminnelse og bestilling

A) Kunde gir tilbyder aksept for å kunne ta kontakt med registrerte kontaktpersoner om fornyelser via e-post, SMS og telefon med formål om å opplyse om at kortholder sitt kort vil gå ut på dato og må fornyes.

B) Kunde bestiller fornyelse av kort gjennom bestilling på jobbkort.no eller aksept/bestilling via e-post, SMS eller telefon. Tilbyder plikter å sende ordrebekreftelse.

6.2 Autofornyelse

A) Ved autofornyelse vil det ikke bli sendt påminnelse til kunde.

B) Tilbyder plikter å fornye kort hvor det er aktivt arbeidsforhold mellom kunde (arbeidsgiver) og kortholder (arbeidstaker) ca 5 uker før utløpsdato. Hvis det ikke er aktivt registrert arbeidsforhold vil kort ikke bli fornyet.

C) For kunder som er enkeltpersonsforetak plikter Tilbyder å fornye kort hos innehaver ca 5 uker før utløpsdato. Hvis innehaver av personlig foretak ikke er oppført i Brønnøysundregistrene, vil kort ikke bli fornyet.

D) Tilbyder plikter å sende e-post om kort som er fornyet med informasjon om statusside.

6.3 Produksjon

A) Produksjon av kort som må fornyes gjøres ca 5 uker før utløpsdato om ikke annet er spesifikt avtalt mellom partene.

7. Reklamasjon og oppsigelse

7.1 Reklamasjon:

A) Reklamasjon må gjøres skriftlig til [email protected]

7.2 Oppsigelse:

A) Avtalen løper til den blir skriftlig sagt opp av en av partene.

B) Oppsigelsen skal skje skriftlig til [email protected]

8. Opplysninger og sikkerhet

A) Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte.

B) Tilbyder selger ikke opplysninger til tredjepart, og bytter eller gir heller ikke slik informasjon til andre.

C) Informasjonen deles eller selges ikke videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester klient har bedt om.

D) Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database, unntatt fra dette er systemleverandører som tilbyder må bruke for å opprettholde sine vilkår.

E) Tilbyder har rett til å kunne sende kunde nyhetsbrev og informasjon om andre tjenester/produkter som tilbyder tilbyr.

9. Ansvarsbegrensninger

A) Tilbyder gjør sitt ytterste for å leverere kortene så raskt som mulig iht. bestilling. Kunden godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følger av feil eller forsinket levering, eller manglende oppfølging av HMS-kort der gyldigheten er i ferd med å løpe ut, eller har løpt ut. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, oppdrag eller kunder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller tredjepart har gjort Tilbyder oppmerksom på muligheten for en slik skade.

B) Tilbyder er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre informasjon Kunden oppgir under bestilling. Kunde har eneansvar for å oppbevare kortene trygt. Mistet kort må bestilles på nytt, og prisen er den samme som for et nytt kort.

C) Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle følger for Kunde eller tredjepart.

10. Overdragelse

A) Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed kundeforholdet iht. denne avtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

11. Tvister

A) Tvister i anledning disse vilkårene, samt tvister som angår handel med Tilbyder, følger norsk lov og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

Sist oppdatert 16. april 2024.