Warunki zamawiania i zakupu

Niniejsza umowa jest wiążąca pomiędzy Tobą jako zamawiającym kartę BHP/zatwierdzenie państwowe (Klient) a Jobbkort AS (Dostawca).

Zasady ogólne

Strona internetowa i serwis Jobbkort.no są własnością i są obsługiwane przez  Jobbkort AS (nr. org. 915 376 215).

Usługa opiera się na zamówienia przez Klienta państwowych kart BHP zatwierdzonych dla konkretnej branży oraz realizacji zamówienia przez Dostawcę, który zapewnia, że ​​materiał zostanie dostarczony pocztą.

Producentem kart BHP jest firma Evry card, która posiada licencję na produkcję państwowych kart BHP w imieniu Ministerstwa Pracy.

Zamawianie

Klient może dokonać zamówienia telefonicznie, pocztą, poprzez elektroniczny formularz zamówienia lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] (dla karty budowlanej) lub [email protected] (dla karty dla branży sprzątającej) wraz z niezbędnymi informacjami i załącznikami, jak opisano na stronie zamówienia dla każdej z tych usług.

W momencie otrzymania zamówienia przez dostawcę zamówienie uważa się za dokonane a u Klienta powstaje zobowiązanie płatnicze. Ze względu na charakter usługi zamówienie po tym czasie nie może zostać anulowane.

Aby można było zrealizować zamówienie kart BHP należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały fotograficzne, dokumenty i poprawne informacje na temat firmy i posiadacza karty w ciągu 30 dni od dokonania pierwszego zamówienia. Wymagane dokumenty wymienione są na stronie zamówienia danej usługi.

Klient daje dostawcy upoważnienie na przeprowadzenie procesu składania wniosków, komunikowanie się i zbieranie danych od producenta i Państwowej Inspekcji Pracy.

Akceptując te warunki, akceptujesz również umowę na przetwarzanie danych Jobbkort AS, która zapewnia, że odpowiedzialny za przetwarzanie danych (Użytkownik) i przetwarzający dane (Dostawca) rozumieją odpowiedzialność i obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych.

Cena

Cena jednej karty to 659 kr bez VAT. Cena jest taka sama przy zamówieniu i odnowieniu karty BHP dla branży budowlanej lub karty BHP dla branży sprzątającej. Państwowa Inspekcja Pracy wymaga, aby wszyscy pracodawcy, którzy muszą być zarejestrowani na zasadzie wyjątku w Rejestrze Podatników VAT lub w Rejestrze Pracowników i Pracodawców NAV, przedłożyli wypis z rejestru firm (firmaattest).Jeżeli wypis z Rejestru Firm nie zostanie dołączony, Dostawca może go pobrać za zgodą firmy. Koszt pobrania wypisu to 90 kr.

W przypadku potrzeby dokonania rejestracji na zasadzie wyjątku u norweskiej Inspekcji Pracy, Klient musi podpisać pełnomocnictwo / potwierdzenie otrzymane od Dostawcy. Wraz z pełnomocnictwem Klient musi wysłać również ważny wypis z rejestru firm. Jeżeli Dostawca nie otrzyma wypisu, firma zostanie obciążona kwotą 90 kr, czyli kosztem uzyskania takiego wypisu przez Dostawcę.

Płatność i dostawa

Za zamówienia wysyłane są faktury z 30-dniowym terminem płatności. W przypadku braku płatności w terminie nalicza się odsetki za zwłokę oraz opłatę za wysłanie ponaglenia. Niezapłacone faktury zostaną przesłane do windykacji i mogą w związku z tym powstać dodatkowe koszty. Faktura zostanie wysłana pocztą, jeżeli nie uzgodniono innej metody przesyłania faktur lub jeżeli firma nie jest zarejestrowana w systemie Elma dla otrzymywania faktur elektronicznych EHF. Do ceny usługi dolicza się opłatę za wystawienie faktury w wysokości 59 NOK.

Jeżeli nie można zrealizować zamówienia w ciągu 14 dni, ponieważ pracownik / posiadacz karty nie jest wpisany do wymaganych rejestrów (Rejestr Pracowników i Pracodawców NAV, Centralny Urząd Skarbowy ds. Cudzoziemców), firma nie jest zarejestrowana jako płatnik VAT lub nie podpisała formularza rejestracji do zwolnienia wyjątkowego i / lub nie jest zatwierdzoną firmą sprzątającą (dotyczy tylko kart dla branży sprzątającej), Dostawca wyśle mimo to fakturę za zamówienie. Zamówienie zostanie zrealizowane później, w ciągu 90 dni od daty zamówienia, jeżeli dokonano niezbędnych rejestracji a faktura została opłacona.

Karty i faktura wysyłane są osobno. Czasami faktura może przyjść pocztą na kilka dni przed kartą. To nie oznacza, że karta nie została wprowadzona do produkcji i nie oznacza to, że klient może zrzec się odpowiedzialności za płatność.

Jeżeli karta zostanie zwrócona z powodu nieznanego / błędnego adresu, ze względu na procedury bezpieczeństwa zostanie ona automatycznie przesłana ponownie na zarejestrowany adres firmy w Rejestrze w Brønnøysund. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawę na nieprawidłowy adres.

Odnowienie

Dostawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Klientem przed wygaśnięciem ważności karty BHP. Celem takiej praktyki jest oferowanie odnowienia kart, które wkrótce wygasną. Klient nie ponosi żadnej odpowiedzialności poza odpowiedzialnością za płatność wynikającą z pierwszego zamówienia, ale może ponownie dokonać zobowiązania, udzielając ustnej lub pisemnej zgody na odnowienie.

W momencie zamówienia Dostawca może pozyskać dostępne informacje dotyczące firmy i pracowników Klienta. Informacje te wykorzystywane są tylko do zarządzania odnowieniami.

Po otrzymaniu przez Dostawcę karty BHP z fabryki, koperta zostaje otwarta a zawartość przepakowana do nowej koperty przez Dostawcę wraz z odpowiednimi materiałami informacyjnymi. Klient może skontaktować się z Dostawcą, jeżeli życzy sobie, aby karta została przekazana bez otwierania fabrycznie zapakowanej karty.

Ograniczenie odpowiedzialności

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć karty tak szybko, jak to możliwe. Klient zgadza się jednak z tym, że Dostawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowej lub opóźnionej dostawy lub braku kontaktu w celu odnowienia kart BHP, których ważność wkrótce wygasa lub wygasła. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do utraty zysków, zleceń lub klientów. Zwolnienie z odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku, gdy Klient lub osoba trzecia powiadomiły Dostawcę o możliwości wystąpienia takich strat.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie prawidłowości informacji dostarczonych przez Klienta podczas zamówienia. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie kart. Zagubione karty muszą zostać zamówione ponownie. Cena jest taka sama jak w przypadku zamówienia nowej karty.

Dostawca dąży do zapewnienia prawidłowych i dokładnych informacji na stronie internetowej. Tekst i linki mogą jednakże zawierać błędy i / lub braki a Dostawca zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, jakie mogłoby wyniknąć z tego tytułu dla Klienta lub dla stron trzecich.

Spory

Spory dotyczące niniejszych warunków oraz wynikających z nich warunków prawnych rozstrzyga sąd właściwy dla adresu wykonywania działalności przez Dostawcę.

Należy pamiętać, że Warunki zamawiania i zakupu w języku norweskim stanowią jedyną prawnie wiążącą wersję, w przypadku różnic w interpretacji.